Regulamin

REGULAMIN SERWISU WRAZ Z ZASADAMI REZERWACJI CAMPO RESORT W ZIELEŃCU

Przed dokonaniem Rezerwacji w Serwisie zapoznaj się z niniejszym Regulaminem

1. DEFINICJE
(a) Domek – odnosi się do każdego z domków położonych na terenie Obiektu, będącego przedmiotem Rezerwacji;
(b) My/Nasz –   PROPERTY & CAPITAL ADVISORS SP. Z O.O. , adres: ul. Walońska 7/66, 50-413 Wrocław, NIP: 8971853896;
(c) Obiekt – odnosi się do ośrodka CAMPO RESORT, który znajduje się w Zieleńcu pod adresem: Zieleniec 96, 57-340 Duszniki Zdrój;
(d) Pobyt – oznacza okres Twojego pobytu w Domku zgodny z dokonaną Rezerwacją.
(e) Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Serwisu wraz z zasadami Rezerwacji CAMPO RESORT;
(f) Rezerwacja – oznacza rezerwację pobytu w jednym z naszych Domków, wykupioną i opłaconą online za pośrednictwem Serwisu bądź serwisu https://www.booking.com/.
(g) Serwis – oznacza witrynę dostępną pod adresem: www.camporesort.pl;
(h) Ty/Twój – odnosi się do osoby fizycznej, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. która dokonała rezerwacji i jest odpowiedzialna za grupę osób korzystającą wraz z nią z Rezerwacji;
(i) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;
(j) Polityka Prywatności – dokument pod nazwą „Polityka prywatności” dostępny do pobrania w Serwisie;
(k) Umowa – umowa najmu krótkoterminowego, zawierana na odległość drogą elektroniczną, na warunkach określonych w Regulaminie, na podstawie której następuje Rezerwacja Pobytu;
(l) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu, w tym w celu dokonania Rezerwacji, a także w celu ewentualnego umożliwienia płatności z wykorzystaniem zewnętrznych systemów płatności;

2. DANE KONTAKTOWE
2.1 W każdej sprawie możesz skontaktować się z nami pod numerem telefonu: 604 329 000 lub mailowo pod adresem: kontakt@camporesort.pl.

3. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
3.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz warunki i zasady dokonywania Rezerwacji poprzez zawarcie umowy na odległość.
3.2 Z zastrzeżeniem punktu 3.3 wszelkie prawa do Serwisu jak i do jego elementów oraz baz danych, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć należą do nas, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
3.3 Zastrzegamy, że niektóre elementy Serwisu są dostarczane przez niezależnych dostawców i mogą być przedmiotem innych umów licencyjnych i warunków niż zawarte w niniejszym Regulaminie, które obowiązany jesteś przestrzegać, o ile zostaną udostępnione w ramach Serwisu (np. regulamin serwisu Booking.com, regulamin dostawców obsługujących płatności online).
3.4 W Serwisie stosujemy pliki cookies stosownie do postanowień Polityki Prywatności, dostępnej pod adresem: https://camporesort.pl/polityka/ .
3.5 Nie pobieramy opłat za korzystanie z Serwisu.
3.6 Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Niestety nie możemy zagwarantować i nie odpowiadamy za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego, który posiadasz, umożliwi korzystanie z Serwisu. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to stały dostęp do sieci Internet, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptująca pliki typu „cookies”.

4. UŻYTKOWNICY
4.1 Użytkownikiem możesz być wyłącznie o ile posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych.
4.2 W ramach korzystania z Serwisu zobowiązujesz się do przekazywania wyłącznie danych zgodnych z prawdą i w tym zakresie ponosisz pełną odpowiedzialność.
4.3 Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia dalszych czynności mających na celu weryfikację prawdziwości podanych danych, tj. poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.
4.4 Zakazane jest dostarczanie za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek danych, treści i informacji o charakterze bezprawnym, w tym danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
4.5 Korzystając z Serwisu nie jesteś uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę oraz mechanizm działania Serwisu.

5. REZERWACJE
5.1 W celu dokonania Rezerwacji nie jest konieczna rejestracja w Serwisie.
5.2 Informacje o Domkach dostępnych w danym terminie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o Domkach podane w Serwisie stanowią zaproszenie do składania ofert.
5.3 Rezerwacji Domków dokonywać możesz za pośrednictwem Serwisu 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę.
5.4 Warunkiem dokonania Rezerwacji jest dostępność wybranego Domku w określonym terminie.
5.5 Domki udostępniamy na minimum 4 doby (z wyłączeniem ofert specjalnych).
5.6 Każdy Domek posiada maksymalną liczbę gości w domku bez względu na wiek, wskazaną w Serwisie.
5.7 Na terenie Campo Resort zwierzęta są przyjmowane zgodnie z regulaminem obiektu.
5.8 Aby dokonać Rezerwacji w Serwisie wybierz zakładkę „ZAREZERWUJ” oraz wypełnij zgodnie z rzeczywistymi informacjami formularz rezerwacji.
5.9 W formularzu rezerwacji zostaniesz poproszony o podanie adresu e-mail, numeru telefonu oraz dodatkowych danych wymienionych w formularzu, które są niezbędne do realizacji Rezerwacji. Dane są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności.
5.10 Dokonując Rezerwacji poproszony zostaniesz o wyrażenie następujących zgód:
(a) ;
5.11 Po uzupełnienia formularza oraz zaznaczeniu wymaganych zgód, jeśli Domek, który wybrałeś jest dostępny w zaznaczonym terminie, zostaniesz skierowany do strony płatności online.
5.12 Zawarcie Umowy, której przedmiotem jest odpłatny najem krótkoterminowy Domku następuje z chwilą potwierdzenia przez nas Rezerwacji i jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Zawierając Umowę zobowiązujesz się do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu.
5.13 Potwierdzenie Rezerwacji, prześlemy na Twój adres mailowy.
5.14 Dodatkowe warunki korzystania z Domków określone zostały w Regulaminie Obiektu udostępnionym za pośrednictwem Serwisu https://camporesort.pl/domy/ .
5.15 Zmiany terminu Rezerwacji możliwe są wyłącznie za naszą zgodą z uzasadnionych przyczyn pod warunkiem dostępności Domku. Zastrzegamy sobie prawo odmowy dokonania zmiany Pobytu.
5.16 W przypadku dokonania Rezerwacji anulowanie Pobytu przed przyjazdem nie jest możliwe.
5.17 Nieskorzystanie z opłaconego Pobytu jest równoznaczne z poniesieniem pełnych kosztów Pobytu i brakiem zwrotu środków.
5.18 W dniu rozpoczęcia Pobytu za pośrednictwem adresu mailowego, który wskazałeś podczas Rezerwacji przekażemy Ci kod umożliwiający otwarcie Domku, który będzie działał wyłącznie w okresie Twojego Pobytu.

6. PŁATNOŚĆ CENY
6.1 Cena Pobytu podana za każdy Domek w Serwisie nie obejmuje opłaty klimatycznej, która wynosi 4,50 zł za osobę za każdą dobę.
6.2 Dla każdego Domku w przypadku obowiązywania promocji, oprócz obowiązującej ceny wskazujemy informację o najniższej cenie jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
6.3 Ceny mogą zawierać ustalone przez nas promocje, a informacja ta wskazana jest przed potwierdzeniem złożenia Rezerwacji.
6.4 Dokonując Rezerwacji w Serwisie możesz skorzystać z następujących form płatności:
(a) BLIK
(b) Szybkie przelewy
Podmiotem obsługującym płatności online jest PayPro SA.(Przelewy24).
6.5 Płatności za cały pobyt dokonujesz online dokonując Rezerwacji. Na miejscu nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat.

7. PROMOCJE
7.1 Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na rezerwację Pobytów. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi warunkami, które zostaną podane do wiadomości w zasadach promocji.
7.2 Z tytułu jakiejkolwiek organizowanej przez nas promocji klientom, którzy zapłacili pełną cenę Rezerwacji nie przysługują żadne roszczenia.
7.3 Promocja może być odwołana przez nas w każdej chwili w takiej samej formie, w jakiej została ogłoszona z tym zastrzeżeniem, że odwołanie jest bezskuteczne wobec osób, które uprzednio wzięły udział w promocji.
7.4 Promocje i rabaty nie łączą się.

8. USŁUGI DODATKOWE
8.1 Możesz wyrazić w każdym czasie zgodę na otrzymywanie od nas informacji handlowej lub materiałów marketingowych zawierające m.in. informacje o Produktach lub produktach podobnych. W przypadku wyrażenia takiej zgody, informacje te będą wysyłane na adres e-mail wskazany w odpowiednim formularzu w Serwisie.
8.2 Wraz z zamówieniem informacji handlowej, możesz wyrazić zgodę na otrzymanie od Usługodawcy oferty nabycia produktu podobnego do Produktu. Z tytułu usługi polegającej na przekazaniu oferty nabycia takiego produktu Serwis nie pobiera żadnych opłat. W celu skorzystania z usługi, o której mowa w niniejszym punkcie Serwis może wymagać udzielenia dodatkowych zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na otrzymanie informacji handlowej, na warunkach określonych w Polityce Prywatności.
8.3 Zgoda Użytkownika może być odwołana w każdym czasie poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail lub w formie pisemnej pocztą na nasz adres pocztowy.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
9.1 W najszerszym dopuszczalnym przez prawo polskie zakresie (z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony Konsumentów) nie ponosimy odpowiedzialności za:
(a) przypadki braku dostępności zasobów Serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej ani za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych;
(b) niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, jeżeli wynika ono ze zdarzeń niezależnych od nas, w tym zdarzeń o charakterze siły wyższej, w szczególności, na które nie mamy wpływu, np.: wypadek losowy, wojna, terroryzm, niepokoje społeczne lub spory pracownicze, ataki hakerów;
(c) niedozwolone korzystanie z Serwisu lub Usługi.
9.2 Wyłączona jest odpowiedzialność za utracone korzyści wobec podmiotów innych niż Konsumenci.
9.3 Mamy prawo do czasowego ograniczenia funkcji Serwisu, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Serwisu. Za skutki zdarzeń wynikłych z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji Serwisu, nie ponosimy odpowiedzialności.
9.4 Nie udzielamy żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
9.5 Nie ponosimy odpowiedzialności za poniesione szkody spowodowane korzystaniem przez z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet.
9.6 Nie ponosimy odpowiedzialności za niepoprawne wypełnienie formularzy w Serwisie, a w szczególności nie ponosimy względem osób trzecich, których dane zostały dodane w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.
9.7 Serwis zawiera odsyłacze (linki hipertekstowe) i odniesienia do innych stron internetowych lub źródeł dotyczących usług osób trzecich. Nie składamy jakichkolwiek zapewnień, nie udziela gwarancji oraz nie ponosimy i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za informacje lub opinie przedstawiane na innych stronach internetowych.

10. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
10.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych w odniesieniu do wszelkich materiałów, tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych Zasobów Serwisu oraz ich układu stanowią naszą własność lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez właściciela (dysponenta) tych praw.
10.2 Możesz drukować części Serwisu lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać osobom trzecim, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub w innych celach dopuszczalnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
10.3 Wykorzystanie materiałów i informacji (lub ich części) składających się na zasoby Serwisu, w tym ich publiczne udostępnianie, rozpowszechnianie, przesyłanie, umieszczanie na innych stronach internetowych oraz wykorzystywanie do tworzenia prac pochodnych, bez naszej zgody jest zabronione.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
11.1 Administratorem danych osobowych przekazanych dobrowolnie w ramach Rezerwacji oraz w ramach świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest CAMPO RESORT, który znajduje się w Zieleńcu pod adresem: Zieleniec 96, 57-340 Duszniki Zdrój.
11.2 Jako Administrator przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z RODO i Ustawą o ochronie danych osobowych.
11.3 Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, cele przetwarzania danych osobowych, informacje o odbiorcach danych osobowych, o okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane, informacje o prawach osób, których dane dotyczą określone zostały w Polityce Prywatnościhttps://camporesort.pl/polityka/ dostępnej w Serwisie, która jest integralną częścią Regulaminu.
11.4 Na terenie Obiektu znajduje się monitoring wizyjny. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona Twojego bezpieczeństwo oraz innych osób przebywających na terenie Obiektu lub w jego okolicy. Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania obrazu z monitoringu znajduje się pod adresem: https://camporesort.pl/polityka/.

12. REKLAMACJE
12.1 Reklamacje dotyczące działania Serwisu należy przesyłać na nasz adres pocztowy lub na adres poczty elektronicznej kontakt@camporesort.pl.
12.2 Reklamacja powinna zawierać informacje na temat rodzaju uchybienia oraz jego opis wraz z zwięzłym uzasadnieniem.
12.3 Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem tradycyjnym bądź pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od wyjaśnienia zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 30 dni, licząc od dnia doręczenia nam reklamacji.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13.1 Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z Serwisu.
13.2 Możemy w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć działalność Serwisu.
13.3 Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie Rezerwacje przyjęte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu dokonania Rezerwacji Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania w Serwisie.
13.4 W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
13.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeks cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta.

Regulamin wchodzi w życie z dniem: 7 stycznia 2023 r

REZERWACJA

Chcesz dokonać rezerwacji?

lub zadzwoń

+48 604 329 000

Scroll to Top