Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne
Niniejsza polityka prywatności określa, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane za pośrednictwem serwisu www.camporesort.pl („Serwis”), a w szczególności zawiera informacje o administratorze Twoich danych osobowych, zakresie, celu i okresie przetwarzania danych, przysługujących Ci prawach oraz o podmiotach, którym możemy udostępnić Twoje dane.

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych za Serwisu jest PROPERTY & CAPITAL ADVISORS SP. Z O.O. , adres: ul. Walońska 7/66, 50-413 Wrocław, NIP: 8971853896; („Administrator”).
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: kontakt@camporesort.pl lub pisemnie na adres: PROPERTY & CAPITAL ADVISORS SP. Z O.O. , adres: ul. Walońska 7/66, 50-413 Wrocław, NIP: 8971853896;

Zakres przetwarzanych danych
Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora może dotyczyć:
1) informacji, które podajesz, wypełniając którykolwiek z formularzy dostępnych w Serwisie. Obejmuje to dane i informacje, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, jak również inne dane wymagane przez określone formularze,
2) w przypadku Twojego kontaktu z nami możemy prowadzić rejestr korespondencji,
3) szczegółów Twoich wizyt w Serwisie, w tym między innymi danych o twojej aktywności w Serwisie, informacji o przeglądarce lub urządzeniu końcowym, w tym jego lokalizację.

Cele, podstawa i okres przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane za pośrednictwem Serwisu, głównie przy wykorzystaniu właściwych formularzy dostępnych w Serwisie i w zakresie z nich wynikającym w następujących celach:
1) w celu realizacji Twojej prośby o kontakt lub w celu przedstawienia Ci naszej oferty:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako „RODO”),
b) w takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż Twoja zgoda nie zostanie odwołana;
2) w celu wykonania umowy, której jesteś stroną w związku z korzystaniem z usług Administratora lub podjęciem współpracy z Administratorem lub w celu podjęcia działań, na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy z Administratorem:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) w takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu;
3) w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania wiadomości typu newsletter, co realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
b) w takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż nie wyrazisz wobec takiego przetwarzania sprzeciwu,
c) przy czym takie informacje przesyłamy oczywiście na podstawie Twojej zgody na komunikację elektroniczną;
4) w celu badania Twojej satysfakcji oraz w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora, co realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
b) w takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż nie wyrazisz wobec takiego przetwarzania sprzeciwu;
5) w celach archiwalnych (dowodowych), w tym w celu i w zakresie niezbędnym do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
b) w takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż nie wyrazisz wobec takiego przetwarzania sprzeciwu;
6) Twoje dane przetwarzamy również, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa np. w celach podatkowych, rachunkowości:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
b) w takim przypadku dane osobowe są przetwarzane przez Administratora tak długo, jak wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
Ponadto w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda lub uzasadniony interes Administratora, pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, oraz do czasu ich przedawnienia.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych
Korzystanie z Serwisu oraz podawanie danych osobowych w odpowiednich formularzach dostępnych w Serwisie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Twojej prośby o kontakt lub otrzymania materiałów informacyjnych, a także niezbędne do umożliwienia Ci skorzystania z naszej oferty produktów i usług.
Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora:
1) prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
2) prawo żądania sprostowania danych,
3) prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
4) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
5) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
6) prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego).
W przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy masz także prawo do przenoszenia danych osobowych.
Ponadto w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są w oparciu o Twoją zgodę w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody, ale jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w czasie, gdy ją posiadaliśmy,
W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami mailowo na adres e-mail: kontakt@camporesort.pl lub pisemnie na adres: PROPERTY & CAPITAL ADVISORS SP. Z O.O. , adres: ul. Walańska 7/66, 50-413 Wrocław, NIP: 8971853896;

Odbiorcy danych
Nie udostępniamy podmiotom trzecim Twoich danych zebranych za pośrednictwem Serwisu, o ile nie otrzymamy na to Twojej zgody, z wyjątkiem sprawdzonych przez nas podmiotów stowarzyszonych, podwykonawców oraz partnerów, którym możemy powierzyć Twoje dane w celu prawidłowej realizacji prośby o kontakt oraz zawarcia i realizacji umowy, a także dostawcom usług w celu zapewnienia obsługi i utrzymania Serwisu.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko w niezbędnym zakresie, dozwolonym dla celów przetwarzania i zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, w zakresie ochrony danych osobowych, m.in. RODO. Każdy z odbiorców będzie ponosić odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniej ochrony Twoich danych.

Odbiorcy danych z siedzibą poza terytorium EOG
W przypadku, gdy Administrator podejmie decyzję o przekazaniu danych osobowych naszym partnerom nieposiadającym siedziby na terytorium EOG, podejmiemy wszelkie działania w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych i będziemy przekazywać Twoje dane osobowe tylko podmiotom gwarantującym odpowiedni poziom ochrony danych, wynikający w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) stosowanie do zapisów art. 46 ust. 2 RODO.
Prawo dostępu tych podmiotów będzie ściśle ograniczone w taki sposób, że ich dostęp będzie możliwy jedynie w zakresie niezbędnym do celów nawiązania z Tobą kontaktu lub zawarcia i prawidłowej realizacji umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.

Bezpieczeństwo
W Serwisie wdrożyliśmy rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony Twoich danych, w tym certyfikat SSL, system IT Serwisu spełniający wysokie standardy ochrony danych osobowych.

Pliki Cookies
Podczas przeglądania Serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.
Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.
W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Serwisu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych.
Pliki cookie są instalowane na różny okres. Część z nich traci ważność wraz z zamknięciem przeglądarki, inne aktywne są przez kilka dni, miesięcy, a nawet lat, głównie po to by informacje o Twoich wyborach nie zostały utracone. Pliki cookie aktywne długookresowo wykorzystywane są, aby pomóc nam określić nowego i powracającego użytkownika Serwisu.
Jako użytkownik Serwisu możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji w Serwisie poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez Serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności strony internetowej, które wymagają instalacji plików cookie.

Postanowienia końcowe
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania Serwisu. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się w Serwisie.
Jeżeli którekolwiek postanowienie Polityki Prywatności zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Polityki pozostają w mocy.
Polityka Prywatności podlega i będzie interpretowana zgodnie z przepisami prawa polskiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
W ZAKRESIE MONITORINGU WIZYJNEGO CAMPO RESORT

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej „RODO”) informujemy, że:
Administratorem Twoich danych osobowych jest PROPERTY & CAPITAL ADVISORS SP. Z O.O. , adres: ul. Walońska 7/66, 50-413 Wrocław, NIP: 8971853896;(„Administrator”).
I. Kontakt
W sprawie ochrony danych osobowych oraz w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: kontakt@camporesort.pl lub pisemnie na adres: PROPERTY & CAPITAL ADVISORS SP. Z O.O. , adres: ul. Walońska 7/66, 50-413 Wrocław, NIP: 8971853896;
II. Kategorie danych
1. Administrator prowadzi monitoring wizyjny z wykorzystaniem kamer przemysłowych. Przedmiotowy monitoring będzie obejmował zapis danych z wizji. Monitoring wizyjny umieszczony jest na zewnętrznym terenie Obiektu tj. wjazd, parking, wejścia do domków.
2. Zakres możliwych przetwarzanych danych osobowych utrwalonych na urządzeniu monitorującym to: wizerunek, czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem oraz sposób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym obraz.
III. Cele i podstawy przetwarzania
1. Podstawą przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes prawny Administratora, jako zarządzającego obiektami oraz zobowiązanego do ich ochrony, a także dla zabezpieczenia i zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanych obiektów.
2. Celem stosowania nadzoru na terenie obiektów i terenu znajdującego się wokół nich jest w szczególności:
a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie objętym monitoringiem,
b) ochrona mienia Administratora oraz mienia osób lub mienia wniesionego przez osoby przebywające na terenie objętym monitoringiem,
c) rejestracja zdarzeń w zakresie w szczególności kradzieży lub dewastacji albo wypadków
d) identyfikacja sprawców kradzieży, dewastacji lub uszkodzeń albo sprawców innych naruszeń lub przypadków wyrządzenia szkody w mieniu lub na osobie na terenie obiektów i terenu wokół obiektów a objętych monitoringiem,
e) odzyskanie utraconego mienia lub uzyskanie naprawienia wyrządzonej szkody,
f) zabezpieczenie dowodów na wypadek ewentualnych ustaleń, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jako zarządzającego obiektem,
g) zapewnienia zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.
3. Twoje dane osobowe pozyskane za pomocą monitoringu wizyjnego nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO.
IV. Okres przechowywania danych
1. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez ukres nie jest dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.
2. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 3-miesięczny ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa powyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
V. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
d) przenoszenia danych;
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VI. Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Administrator może przekazać pozyskane dane osobowe następującym kategoriom odbiorców danych, w celach związanych z działalnością Administratora a także dla zapewnienia realizacji celów przetwarzania danych osobowych przez Administratora: firmom ochroniarskim, ubezpieczycielom, dostawcom usług IT i oprogramowania, doradcom prawnym oraz organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

REZERWACJA

Chcesz dokonać rezerwacji?

lub zadzwoń

+48 604 329 000

Scroll to Top